Àfrica - Escola de Negocis EENI Business School

Educació superior a Algèria

les universitats d'Algèria (Llicenciatures, Màsters, Doctorats).

Ministeri d'educació Superior i d'Investigació Científica d'Algèria (Magrib)

Regió algeriana: centre

 1. Universitat de Ciències i de Tecnologia d'Alger, Houari Boumediène
 2. Universitat d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda
 3. Universitat d'Alger 2 - Abou el Kacem Saâdallah
 4. Universitat d'Alger 3 - Brahim Soltane Chaibout
 5. Universitat de Bouira - Akli Mohand Oulhadj
 6. Universitat de Djelfa - Ziane Achour
 7. Universitat de Ghardaia
 8. Universitat de Boumerdès - M’hamed Bougara
 9. Universitat de Khemis Miliana - Djilali Bounaama
 10. Universitat de Tizi Ouzou - Mouloud Maameri
 11. Universitat de Béjaia - Abderrahmane Mira
 12. Universitat de Chlef - Hassiba Benbouali
 13. Universitat de Laghouat - Amar Telidji
 14. Universitat Médéa - Yahia Farès
 15. Universitat Blida 1 - Saad Dahlab
 16. Universitat de Blida 2 - Lounici Ali
 17. Universitat de la Formació Continua

Regió algeriana: Est

 1. Universitat de Constantina 1 - Frères Mentouri
 2. Universitat de Constantina 2 - Abdelhamid Mehri
 3. Universitat de Constantina 3 -Salah Boubnider
 4. Universitat del Tarf - Chadli Bendjedid
 5. Universitat de Khenchela - Abbas Laghrour
 6. Universitat d'Oum El Bouaghi - Larbi Ben M’hidi
 7. Universitat de Bordj Bou Arréridj - Mohamed Bachir El Ibrahimi
 8. Universitat de Souk Ahras - Mohammed-Chérif Messaadia
 9. Universitat d'Annaba - Badji Mokhtar
 10. Universitat del Oued - Hamma Lakhdar
 11. Universitat de Jijel - Mohammed Seddik Ben Yahia
 12. Universitat 8 de maig de 1945 de Guelma
 13. Universitat de Batna 1 - Hadj Lakhder
 14. Universitat del 20 d'agost de 1955 de Skikda
 15. Universitat de Tébessa - Larbi Tébessi
 16. Universitat de M’sila - Mohamed Boudiaf
 17. Universitat d'Ouargla - Kasdi Merbah
 18. Universitat de Ciències Islàmiques Emir Abdelkader de Constantina
 19. Universitat de Biskra - Mohamed Khider
 20. Universitat de Sétif 1 - Ferhat Abbas
 21. Universitat de Sétif 2 - Mohamed Lamine Debaghine
 22. Universitat de Batna 2 - Mustapha Ben Boulaid

Regió algeriana: oest

 1. Universitat de Orà - Ahmed Ben Bella
 2. Universitat Mohamed Boudiaf de Ciències i de Tecnologia - Mohamed Boudiaf d'Orà
 3. Universitat d'Orà 2 - Mohamed Ben Ahmed
 4. Universitat de Tlemcen - Abou Bekr Belkaid
 5. Universitat de Béchar - Mohamed Tahri
 6. Universitat de Tiaret - Ibn Khaldoun
 7. Universitat de Mostaganem - Abdelhamid Ibn Badis
 8. Universitat de Saïda - Tahar Moulay
 9. Universitat de Mascara - Mustapha Stambouli
 10. Universitat d'Adrar - Ahmed Draya
 11. Universitat Sidi Bel Abbès - Djillali Liabes

les wilayas (regions) d'Algèria (Font: Open Maps)

les wilayas (regions) d'Algèria - Sàhara (Font: Open Maps)

Estudiar comerç exterior online amb l'EENI Global Business School

Comerç Exterior i Negocis a Algèria (exportacions) Algèria

 1. Màsters: Comerç Exterior, Negocis a l'Àfrica, Transport a l'Àfrica, Negocis Internacionals
 2. Doctorat: Negocis Africans, Comerç Global

Estudiant algerià Màster en negocis Internacionals

 1. Màster en Comerç exterior en Anglès Algeria
 2. Màster Negocis Internacionals en francès Algérie

Més informació: Negocis a Algèria, portal d'educació superior de l'EENI

 1. Regions (wilayas) d'Algèria
 2. Transporte i logística a Algèria
 3. Història d'Algèria

Màster en Comerç exterior en Anglès Algeria Màster Negocis Internacionals en francès Algérie Estudiar Màster negocis portuguès Argélia(c) Àfrica - EENI Global Business School 1995-2023. No fem servir cookies